In ons werk staan we graag dicht naast de opdrachtgever. We delen de ambitie, de uitdagingen en de vragen, waarna we bij voorkeur samen zoeken naar een aanpak op maat. We kiezen de rol van verbinder, inspirator, kwartiermaker, procesontwerper, aanjager en programmamaker. Door samenwerking dragen we vanaf het begin zorg voor een duurzame verankering en samenwerkingsrelatie.

Verbinden wij verbinden en koppelen mensen en organisatie op maatschappelijke thema’s aan elkaar. We verkennen de verschillende (gedeelde) belangen en gemeenschappelijke doelen waardoor een actief samenwerkingsnetwerk ontstaat. Lokale Lente, community van wijkondernemingen in Amsterdam  is een goed voorbeeld waarin sociaal wijkondernemers Amsterdam een samenwerkingsverband vormen.

Inspireren om ons op nieuwe gedachten te brengen of oude ideeën te herwaarderen. Dat doen we op creatieve wijze waarbij we  vorm en inhoud met elkaar verbinden. Onze bijeenkomsten zijn verfrissend en energiek. De uitkomsten zijn gericht op doen op de korte termijn en visie voor de lange termijn. De city wise reizen naar o.a Into the northwest Groningen – Berlijn – creative city en Londen – Trust in the city zijn mooie voorbeelden.

Kwartiermaken Als kwartiermaker werken we aan ‘start ups’ van projecten en initiatieven, in leegstaand vastgoed, het oprichten van een sociale onderneming of het vormen van netwerken.

Open procesontwerp voor verandering of vernieuwing wij staan dicht naast de opdrachtgever, stellen vragen en denken mee over de uitdaging die voor ligt. Wij voeren van een open proces, om gezamenlijk met alle betrokkenen de verandering of vernieuwing vorm te geven en uit te voeren. Hierdoor ontstaat groot draagvlak en commitment. Het open proces voeren we uit door de  de dialoog in te zetten en direct tot concreet handelingsperspectief te komen. Kracht in Oost, Vertrouwen in de stad en Inside Oost zijn trajecten waarin we een open proces hebben ontworpen waarin verschillende handelingsperspectieven tot uiting komen. Op strategisch, tactische en uitvoeringsniveau.

De dialoog zetten wij in als methode om een start te maken voor een duurzame samenwerkingsrelatie. Door goed te luisteren naar elkaar en open te staan voor elkaars ervaringen ontstaat een goede basis voor samenwerking. Wij zijn actief betrokken bij het bestuur van Amsterdam in Dialoog.

Zichtbare communicatie die aansluit bij het gevoerde proces, de acties, de verhalen, de dialoog. Communicatie die passend is bij de mensen die het betreft. De communicatiecampagne Transvaalbuurt steeds beter en de communicatie rondom de Dag van de Huismeester en de publicatie De goede huismeester illustreren het succes van zichtbare communicatie

Trainingen wij trainen medewerkers van organisaties om hen mee te nemen in nieuwe manieren van werken die passend is het de veranderings- of vernieuwingsvraagstuk. De trainingen worden op maat gemaakt en we maken gebruik van een divers netwerk van trainers en inhoudelijk specialisten. Gedurende de training wordt gewerkt aan vaardigheden en werkopdrachten aan de hand van actuele casussen. Voor de training Samen voor de buurt, over formele en informele participatie werkten we samen met Kennedy van der Laan.

Masterclasses we ontwikkelen masterclasses waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen en waarbij de deelnemers inzicht en kennis krijgen aangereikt rondom het thema. De masterclass bestaat uit een praktijkgedeelte waarin concreet wordt gewerkt aan een project of programma. Economisch duurzame wijkaanpak 

Initiator en aanjager waar we kansen en mogelijkheden voor vernieuwing zien ontwikkelen we zelf producten. De City Wise reizen en de Community of Practice Wijkondernemingen Amsterdam zijn daar voorbeelden van.