‘Geef burgers de ruimte, dan borrelen vanzelf mooie dingen op’

5 Feb 2015

Hambaken is een wijk met veel culturen, of zoals kwartiermaker Loes Leatemia van de gemeente ’s-Hertogenbosch het verwoordt: ‘een rijkdom aan talenten’. Het leegstaande gebouw bij het winkelcentrum is door de buurtbewoners omgetoverd tot buurtonderneming. Het idee is dat bewoners hier zelf dingen organiseren, voor en door Hambaken.

Leatemia: ‘Alles komt uit de mensen zelf. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer ze te zeggen hebben.’ Er is een bibliotheek, een speelotheek, een bar, een huiskamer om te flexwerken en er worden activiteiten georganiseerd.

Vijftig bezoekers van Festival de Energieke Samenleving hebben plaatsgenomen in het wijkcentrum, waar koffie en zelfgemaakte bladerdeeghapjes worden geserveerd. Na uitleg over de buurtonderneming mag de zaal vragen stellen.

Drie vragen

De drie meest prangende vragen aan kwartiermaker Leatemia:

1. Hoe zit het met de financiering?

‘De vraag “wat kost het?” zou ik willen omdraaien: wat levert het op? In wijkcentrum Noorderpoort wordt waarde gecreëerd. Het is een oefenplek waar bewoners aan de slag kunnen in de horeca, schoonmaak of beheer. Het is belangrijk dat de gemeente beseft dat er ook in de zogenaamde probleemwijken talenten zijn. Bij aanbestedingen zou de gemeente zaken kunnen uitbesteden aan de buurt, zoals groenbeheer. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat dit een economisch duurzame onderneming wordt.’

2. Leuk zo’n burgerinitiatief, maar waar begin je nu?

‘Begin bij actieve burgers, ga daarmee praten. Beetje bij beetje ontstaat er een groeiend netwerk. Verder moet je open kunnen luisteren naar wat mensen zélf willen. Benader mensen als individuen, kijk wat ze op individuele basis kunnen doen. Benader ze niet als groepen, want groepen hebben conflicterende belangen.’

3. Wat is de rol van de gemeente?

‘Normaal gesproken verzinnen professionals dingen voor burgers. Ik raad ambtenaren aan om niet met eigen ideeën te komen. Geef burgers de ruimte, dan borrelen er vanzelf mooie dingen op. De gemeente denkt mee als partner en ondersteunt met faciliteiten. In dit geval met een leegstand pand.’

Meer informatie

  • Dit artikel van Ellen Weber is overgenomen uit het 3D-Journaal, een nieuwsbrief over decentralisaties in het sociaal domein met achtergrondverhalen, polls, de vraag van de week etc. Wilt meer lezen, meld u dan aan voor het 3D-Journaal via de Startpagina VNG-fora.
”Waar sta jij voor op” – 10 jaar Amsterdam in Dialoog

”Waar sta jij voor op” – 10 jaar Amsterdam in Dialoog

28 Oct 2014

Vrijdag 7 november vindt de Amsterdamse Dag van de Dialoog plaats, inmiddels het tiende jaar. Aan een paar honderd tafels in de stad organiseren Amsterdammers gesprekken met stad- en buurtgenoten over wat hen raakt, beweegt, verbaast, verontrust of  verheugt.  Bindmiddel is de dialoog, een gespreksmethode waarbij mensen in een kleine kring persoonlijke ervaringen en dromen uitwisselen. Het is een onderzoekend gesprek dat nieuwe inzichten en ideeen kan brengen. Het thema voor dit jaar is “Waar sta jij voor op?”; een thema dat iedere  tafelorganisator zelf nog nader kan invullen.

Schleijpen & Leatemia werken al geruime tijd met de gespreksmethode omdat de dialoog mensen met verschillende achtergronden aan tafel met elkaar kan verbinden. Als bestuurslid van Amsterdam Dialoog zetten zij zich actief in voor het initiatief, dat – na 10 jaar financiele steun van een aantal grote organisaties in de stad – vanaf 2015 gaat draaien als zelfstandig burgerinitiatief.

De aftrap van de Dag van de Dialoog is op vrijdag 7 november in het Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade tussen half 9 en half 12, met ontbijt en dialoog. ’s Middags organiseren Schleijpen & Leatemia op hun kantoor in de Transvaalbuurt een dialoogtafel met vrouwen uit de buurt om te onderzoeken waar zij – samen – voor op willen staan.

 

Netwerk Lokale Lente blijft groeien

Netwerk Lokale Lente blijft groeien

28 Sep 2014

De herfst heeft zijn intrede gedaan, maar de lokale lente gaat gewoon door. Door grootschalige reorganisaties binnen de gemeente, een nieuw college van B en W, de instelling van bestuurscommissies, en forse koerswijzigingen bij de woningcorporaties, lijkt lokale samenwerking op buurtniveau soms geheel van de stedelijke agenda verdwenen. Ondertussen zetten steeds meer Amsterdammers zich samen in voor hun buurt. Het aantal wijkondernemingen in de stad groeit, en naast de pioniers is een tweede generatie van ondernemende wijkbewoners opgestaan. Juist in gebieden als Nieuw-West, Noord en Zuidoost, waar nog veel in buurten moet worden geïnvesteerd. Deze nieuwe generatie wil een belangrijke bijdrage leveren in de stad, en zoekt naar praktische en strategische samenwerking. Bijvoorbeeld in de zoektocht naar nieuwe kansen en kwaliteit in de lokale zorg, welzijn en jeugdzorg.

Het netwerk Lokale Lente is een vitaal netwerk. Schleijpen & Leatemia blijven zich daar voor inzetten. Door het leggen van de nodige verbindingen op issues als buurtfondsen en buurtrechten, door positionering van de wijkondernemers in het lokale politieke debat, of door positie in te nemen als nieuwe praktijkexperts in bijvoorbeeld de gemeentelijke werkconferentie Dragende Samenleving op 4 juni jl.

 

Noorderpoort Samen Doen opent haar deuren

1 Sep 2014

‘s-Hertogenbosch heeft haar eerste wijkonderneming in de wijk De Hambaken. Zaterdag 30 augustus vond de feestelijke opening plaats door wethouder Jeroen Weyers. Kwartiermaker Loes Leatemia heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het vormen van een community van bewoners en ondernemers uit de wijk om invulling te geven aan  de Noorderpoort. Het gebouw stond al twee jaar leeg en was speelbal geworden van een aantal bewonersgroepen die het gebouw wilden beheren. Nu staat er een groep van 25 actieve bewoners die gezamenlijk het beheer, exploitatie en programmering van de buurtonderneming uitvoeren.

In het komend half jaar werkt Loes aan de doorontwikkeling van deze buurtonderneming, door de community verder door te ontwikkelen, bewoners en ondernemers te coachen en door een nieuw financieringsmodel of een wijkinvesteringsfonds op te zetten. Zie ook facebook.com/NoorderpoortSamenDoen

Noorderpoort Samen Doen opent haar deuren

1 Sep 2014

‘s-Hertogenbosch heeft haar eerste wijkonderneming in de wijk De Hambaken. Zaterdag 30 augustus vond de feestelijke opening plaats door wethouder Jeroen Weyers. Kwartiermaker Loes Leatemia heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het vormen van een community van bewoners en ondernemers uit de wijk om invulling te geven aan  de Noorderpoort. Het gebouw stond al twee jaar leeg en was speelbal geworden van een aantal bewonersgroepen die het gebouw wilden beheren. Nu staat er een groep van 25 actieve bewoners die gezamenlijk het beheer, exploitatie en programmering van de buurtonderneming uitvoeren.

In het komend half jaar werkt Loes aan de doorontwikkeling van deze buurtonderneming, door de community verder door te ontwikkelen, bewoners en ondernemers te coachen en door een nieuw financieringsmodel of een wijkinvesteringsfonds op te zetten.

Eerste fase MaakdeBuurtWet resulteert in sociaal contact

Eerste fase MaakdeBuurtWet resulteert in sociaal contact

2 Jul 2014

Amsterdammers nemen  steeds vaker zelf verantwoordelijkheid en initiatief in hun eigen buurt. Daarmee groeit ook de behoefte aan eigen speelruimte, zeggenschap, middelen en mogelijkheden om zelf lokale kansen en publieke taken op te kunnen pakken. Amsterdammers maken hun stad; een voorlopig sociaal contract bevat de afspraken die zij daarover willen maken.

Naar aanleiding van een raadsmotie voor een Amsterdamse buurtwet, die deze beweging wil faciliteren, vormde een aantal Amsterdamse burgerinitiatieven begin 2014 samen de gelegenheidscoalitie MaakdeBuurtWet. Doel van deze coalitie is het ‘van onderop en vanuit de praktijk’ aanleveren van de bouwstenen voor een set van Amsterdamse buurtrechten; uitgangspunten en ondersteunende maatregelen waarmee initiatiefnemers hun buurt kunnen vormgeven en initiatieven tot ontwikkelingen kunnen brengen.

De input van Amsterdammers die zich betrokken voelen bij dit thema is hierbij van belang en dat is de reden waarom de coalitie in de eerste helft van dit jaar door de stad is getrokken en gesprekken heeft gevoerd met allerlei actieve bewoners om te achterhalen waar hun behoefte ligt. Deze gesprekken hebben geresulteerd in een sociaal contract dat op 1 juli in Pakhuis de Zwijger werd gepresenteerd.

Amsterdammers hebben vooral behoefte aan lokale samenwerking en ruimte voor experiment, aan een set van rechten die als hefboom kunnen functioneren bij een onwillige overheid, en aan nieuwe lokale platforms om informatie te delen en het gesprek te voeren. De belangrijkste uitgangspunten voor lokale inzet zijn:

  • Overheid en burgers zijn partners; het gaat om co-creatie met kernwoorden als erkenning, openheid (informatievoorziening) en gelijkwaardigheid.
  • Een nieuwe (doe)democratie krijgt vorm: samen een (gebieds)agenda- en plannen maken, ook burgers kunnen dat initiëren.
  • Maatschappelijk vastgoed komt beschikbaar voor burgers als plek om maatschappelijk initiatief te nemen.
  • We zoeken naar nieuwe constructies en waardering voor de tijd die mensen investeren in burgerinitiatieven.
  • Burgerinitiatieven worden gefaciliteerd tbv ondersteuning en bemiddeling.
  • Vanuit een ondernemende visie op maatschappelijke waardecreatie krijgen burgers meer kansen om zelf publieke taken op zich te nemen.
  • We werken toe naar meer eigen zeggenschap over middelen voor burgerinitiatieven, waarover onderling (horizontaal) rekenschap wordt gegeven.