In Werk

Eerste fase MaakdeBuurtWet resulteert in sociaal contact

2 Jul 2014

Amsterdammers nemen  steeds vaker zelf verantwoordelijkheid en initiatief in hun eigen buurt. Daarmee groeit ook de behoefte aan eigen speelruimte, zeggenschap, middelen en mogelijkheden om zelf lokale kansen en publieke taken op te kunnen pakken. Amsterdammers maken hun stad; een voorlopig sociaal contract bevat de afspraken die zij daarover willen maken.

Naar aanleiding van een raadsmotie voor een Amsterdamse buurtwet, die deze beweging wil faciliteren, vormde een aantal Amsterdamse burgerinitiatieven begin 2014 samen de gelegenheidscoalitie MaakdeBuurtWet. Doel van deze coalitie is het ‘van onderop en vanuit de praktijk’ aanleveren van de bouwstenen voor een set van Amsterdamse buurtrechten; uitgangspunten en ondersteunende maatregelen waarmee initiatiefnemers hun buurt kunnen vormgeven en initiatieven tot ontwikkelingen kunnen brengen.

De input van Amsterdammers die zich betrokken voelen bij dit thema is hierbij van belang en dat is de reden waarom de coalitie in de eerste helft van dit jaar door de stad is getrokken en gesprekken heeft gevoerd met allerlei actieve bewoners om te achterhalen waar hun behoefte ligt. Deze gesprekken hebben geresulteerd in een sociaal contract dat op 1 juli in Pakhuis de Zwijger werd gepresenteerd.

Amsterdammers hebben vooral behoefte aan lokale samenwerking en ruimte voor experiment, aan een set van rechten die als hefboom kunnen functioneren bij een onwillige overheid, en aan nieuwe lokale platforms om informatie te delen en het gesprek te voeren. De belangrijkste uitgangspunten voor lokale inzet zijn:

  • Overheid en burgers zijn partners; het gaat om co-creatie met kernwoorden als erkenning, openheid (informatievoorziening) en gelijkwaardigheid.
  • Een nieuwe (doe)democratie krijgt vorm: samen een (gebieds)agenda- en plannen maken, ook burgers kunnen dat initiëren.
  • Maatschappelijk vastgoed komt beschikbaar voor burgers als plek om maatschappelijk initiatief te nemen.
  • We zoeken naar nieuwe constructies en waardering voor de tijd die mensen investeren in burgerinitiatieven.
  • Burgerinitiatieven worden gefaciliteerd tbv ondersteuning en bemiddeling.
  • Vanuit een ondernemende visie op maatschappelijke waardecreatie krijgen burgers meer kansen om zelf publieke taken op zich te nemen.
  • We werken toe naar meer eigen zeggenschap over middelen voor burgerinitiatieven, waarover onderling (horizontaal) rekenschap wordt gegeven.